PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>73 BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION>7309 Sustainability of construction works>CSN ISO 15686-3 - Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 3: Performance audits and reviews
Sponsored link
Released: 01.08.2014
CSN ISO 15686-3 - Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 3: Performance audits and reviews

CSN ISO 15686-3

Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 3: Performance audits and reviews

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
102.22 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ISO 15686-3
Category:730951
Pages:52
Released:01.08.2014
Catalog number:95829
DESCRIPTION

CSN ISO 15686-3

CSN ISO 15686-3 Tento dokument (ISO 15686-3) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Udržitelnost ve výstavbě budov a inženýrských staveb. Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti. Budovy a jiné stavby vyžadují pozornost od prvních návrhů přes projekt, výstavbu, provoz, údržbu, až po odstranění, aby bylo zajištěno, že splňují požadovanou úroveň vlastností. ISO 15686-1 a ISO 15686-2 vysvětlují zásady navrhování vhodné životnosti pro různé typy staveb, komponent a sestav. Tato část ISO 15686 se zabývá opatřeními, která zajistí, že se pozornost věnovaná stavbě bere v úvahu v každé fázi rozhodování od koncepce projektu a počáteční přípravy, přes návrh a výstavbu, až po její obydlení a případné odstranění a obnovení místa stavby. Tato část ISO 15686 poskytuje možnost volby mezi formálními nezávislými audity provedenými v klíčových fázích projektu a vlastními přezkoumáními životnosti provedenými současně s existujícími interními postupy přezkoumání projektu. Výhody formálních externích auditů mohou zahrnovat větší nezávislost a objektivnost i rozsáhlejší zkušenosti v oblasti kontrolních postupů. Vlastní přezkoumání životnosti má výhodu především ve větší obeznámenosti s konkrétním projektem a v možnosti propojit určité postupy přezkoumání s jinými postupy validace projektu, jako jsou kontroly systému managementu jakosti. Tato část ISO 15686 se zabývá zajištěním účinného zavádění plánování životnosti. Popisuje přístup a postupy, které mají být použity při prvotních rozpravách, poradách, návrzích, výstavbě, a pokud je to požadováno, při spravování budov v průběhu jejich životnosti a při odstranění budov a ostatních staveb. Tyto postupy mají zajistit, že budou zavedena nezbytná opatření k dosažení uspokojivé úrovně budov a ostatních staveb v průběhu času. V rámci této části ISO 15686 nejsou řešeny důsledky týkající se nákladů plynoucí z plánování životnosti, ani širší otázky udržitelnosti (např. zabudovaná energie, využití půdy).
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.