PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3679 Evaluation of human exposure to electromagnetic fields>CSN EN 61786-1 - Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings - Part 1: Requirements for measuring instruments
Sponsored link
Released: 01.09.2014
CSN EN 61786-1 - Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings - Part 1: Requirements for measuring instruments

CSN EN 61786-1

Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings - Part 1: Requirements for measuring instruments

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
108.89 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 61786-1
Category:367926
Pages:64
Released:01.09.2014
Catalog number:95903
DESCRIPTION

CSN EN 61786-1

CSN EN 61786-1 Tato norma uvádí pokyn k měřicím přístrojům používaným při měření intenzity pole v případě kvazistatických magnetických a elektrických polí, která mají kmitočtový obsah v rozsahu od 1 Hz do 100 kHz, a se stejnosměrnými magnetickými poli pro hodnocení úrovní vystavení lidského těla těmto polím. Zdroje polí zahrnují zařízení, která pracují na síťových kmitočtech a vytvářejí pole se síťovým kmitočtem a s harmonickými síťového kmitočtu, jakož i zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu stanoveném v tomto dokumentu včetně zařízení, která vytvářejí statická pole, a (zahrnuje i) statické magnetické pole země. Rozsahy velikostí pokryté touto normou jsou od 0,1 µT do 200 mT u střídavých magnetických polí (od 1 µT do 10 T u stejnosměrných magnetických polí) a od 1 V/m do 50 kV/m u střídavých elektrických polí. Pokud se provádějí měření vně tohoto rozsahu, platí nadále většina ustanovení uvedených v této normě, doporučuje se však věnovat zvláštní pozornost stanovené nejistotě a kalibračním postupům. Tato norma: - definuje terminologii, - určuje požadavky na technické podmínky měřidel pole, - uvádí metody kalibrace, - stanovuje požadavky na nejistotu měřicího vybavení, - popisuje obecné vlastnosti polí, - popisuje principy provozu měřicího vybavení. Metody měření pro dosažení stanovených cílů, které se týkají posouzení vystavení člověka, jsou popsány v IEC 61786-2. Jsou také identifikovány zdroje nejistoty během kalibrace. Pokud se jedná o měření elektrických polí, uvažuje se v této normě pouze měření intenzity nerušeného elektrického pole v bodě ve volném prostoru (t.j. elektrické pole před vložením měřidla pole a vstupem obsluhy) nebo nad vodivými povrchy. Tato horizontální norma je primárně určena pro použití technickými komisemi při přípravě norem v souladu s principy stanovenými v IEC Pokynu 108. Pokud takové normy existují, je jednou z odpovědností technické komise používat horizontální normy při přípravě svých publikací. Obsah této horizontální normy se nepoužije, pokud není na ni v příslušných publikacích učiněn specifický odkaz nebo není začleněna v příslušných publikacích.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.